σύνδεση

Λαρς Μπερέντζεν (Lars Baerentzen)

Καθηγητής σύγχρονης Ελληνικής και Βαλκανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, όπου δίδαξε την περίοδο 1976-1989. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα για την ιστορία της Ελλάδας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο όπως: The Demonstration in Syntagma Square on Sunday the 3rd of December, 1944 (1978), Anglo-German Negotiations during the German Retreat from Greece in 1944 (1980), “The Liberation of the Peloponnese, September 1944” στο: John O. Iatrides (ed), Greece in the 1940s. A Nation in Crisis (1981), ελληνική έκδοση: Ιωάννης Ο. Ιατρίδης (επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση (1984). Έχει επίσης δημοσιεύσει το “The Paidomazoma and the Queen’s Camps” στον τόμο που συνεπιμελήθηκε με τους Γιάννη Ο. Ιατρίδη και Ole L. Smith: “Studies in the History of the Greek Civil War 1945-1949” (1987), ελλην. έκδοση: Μελέτες για τον εμφύλιο πόλεμο 1945-1949 (1992). Επίσης έχει επιμεληθεί το British Reports on Greece 1943-44 by J.M. Stevens, C.M. Woodhouse & D.J. Wallace (1982). Πρόσφατα εξέδωσε το “Was the Norwegian Government surprised by the German occupation on April 9, 1940?”