σύνδεση

Στέφανος Κακλαμάνης

Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Έχει οργανώσει διεθνή επιστημονικά Συνέδρια για τον «Ερωτόκριτο» και για άλλα επιμέρους ζητήματα της παλαιότερης λογοτεχνίας μας και έχει επιμεληθεί τα Πρακτικά τους (λ.χ., Ζητήματα ποιητικῆς καὶ πρόσληψης τοῦ Ἐρωτοκρίτου, 2015· Χαρτογραφώντας τὴ δημώδη λογοτεχνία (12ος - 17ος αἰ.). Πρακτικὰ τοῦ 7ου Διεθνοῦς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi, 2017). Πρόσφατες δημοσιεύσεις: Conor Fahy, Εισαγωγή στην κειμενική βιβλιολογία, (Μετάφραση και Επίμετρο), ΜΙΕΤ, 2013· Andrea Cornaro, Historia Candiana. Μιὰ ἀφήγηση τοῦ Δ´ Βενετοτουρκικοῦ πολέμου (1570-1573). Κύπρος - Ναύπακτος, (Εισαγωγή, έκδοση κειμένου, απόδοση στα ελληνικά, Σημειώσεις και Παράρτημα), 2017· Ἡ Κρητικὴ ποίηση στὰ χρόνια τῆς Ἀναγέννησης (14ος-17ος αἰ.). τόμος Α´. Εἰσαγωγή, ΜΙΕΤ, 2019 [ετοιμάζονται: οι επόμενοι δύο τόμοι].