σύνδεση

Καταδίωξη και μετά θάνατον

Καταδίωξη και μετά θάνατον Ἀπάντηση τοῦ Ὑφυπουργοῦ Τύπου Θ. Νικολούδη, μὲ ἡμερομηνία 28 Σεπτεμβρίου 1940, στὸ ἀπὸ 12 Σεπτεμβρίου αἴτημα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου: «…προέβημεν ἀνεπισήμως εἰς συστάσεις πρὸς τὸν ἐκδοτικὸν οἶκον Σιδέρη, περὶ μὴ ἐκτυπώσεως τῶν βιβλίων τούτων καὶ ἔχομεν πάντα λόγον νὰ πιστεύωμεν ὅτι ἡ σύστασις αὕτη θὰ ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν κατὰ τὴν ἐπανέκδοσιν τῶν “Ἁπάντων” τοῦ Ροΐδου». (Ἡ πηγὴ ὅλων των ἐγγράφων τοῦ ἀφιερώματος εἶναι τὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος).

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε