Νίκος Κοτζιάς: Ο υβριστής του Τσέσλαβ Μίλος / Nikos Kotzias: Czesław Miłosz’s slanderer

FacebookTwitterLinkedInGoogle+Email

Τσέσλαβ Μίλος, σχέδιο του Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου

«Ας σημειωθεί ακόμα εδώ ότι τις πρώτες απεργίες [της Αλληλεγγύης]…, τις συνοδεύει η απόδοση του Βραβείου Νόμπελ της Λογοτεχνίας στον άγνωστο πολωνό πρόσφυγα Μίλος (10.9.1980), τόσο άγνωστο, ώστε να μην είναι μεταφρασμένο ούτε ένα ποίημά του στη γλώσσα αυτών που αποφάσισαν να τον βραβεύσουν! (…) Την ίδια μέρα, με την απόδοση του Βραβείου Νόμπελ στον Μίλος η καθοδήγηση της Αλληλεγγύης αρνείται να συμπεριλάβει στο καταστατικό της την παραδοχή του καθοδηγητικού ρόλου του ΠΕΕΚ [Πολωνικό Ενοποιημένο Εργατικό Κόμμα = Πολωνικό Κομμουνιστικό Κόμμα]».

(Ν. Κοτζιάς, Η Πολωνία κι εμείς, Αθήνα 1982, σελ. 19-20)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το 2000 ο Κοτζιάς εμφανίστηκε και ως ποιητής (!), εκδίδοντας τη συλλογή με τίτλο Μονοπάτια.

*

Αγγλικά

NikosKotzias: CzesławMiłoszslanderer

«It should be noted here that the first strikes [of the Solidarity trade union movement] …, were accompanied by the Nobel Prize of Literature awarded to the unknown Polish refugee Milos (09/10/1980), a poet so unknown, that not even a single poem of his was translated in the language of those who decided to award him! (…) On the same day the Nobel Prize was awarded to Milos, the leadership of Solidarity decided to delete from its statute any reference to the «leading role» of the Communist Party (KPP).»

(Nikos Kotzias, “Poland and Ourselves”, 1981, p. 19-20).

NOTE: In 2000 Kotzias appeared as a poet (!) by publishing a collection of verses entitled “Footpaths”.

*

Πολωνικά

NikosKotzias: Bluźnierca Czesława Miłosza

«Odnotujmy jeszcze tutaj, że pierwszym strajkom ( Solidarności)…, towarzyszyło wręczenie Literackiej Nagrody Nobla nieznanemu polskiemu emigrantowi Miłoszowi ( 10.9.1980), na tyle nieznanemu, że nie istnieje żaden przetłumaczony wiersz w języku tych, którzy postanowili go nagrodzić! …. Tego samego dnia,kiedy wręczano Nagrodę Nobla Miłoszowi władze Solidarności odmówiły umieszczenia w statucie zapisu o uznaniu przywódczej roli PZPR» ( Polska Zjednoczona Partia Robotnicza ).

(N. Kotzias, Polska i my, Ateny 1982, str. 19-20)

ADNOTACJA: W 2000 roku Kotzias zadebiutował też jako poeta (!) wydając zbiór poezji pod tytułem Monopati (Ścieżka)

*

Γαλλικά

Kotzias insulte Ceslaw Milosz

 Il a osé d’insulter des intellectuels de renommé international et des combattants de la démocratie du format d’un Adam Michnik. Il a osé d’écrire, en 1982, pour le grand poète Ceslaw Milosz: “Il peut aussi être souligné que les premières grèves [de Solidarnosz]…., sont accompagnées par la remise du prix Nobel de Litérature au réfugié Polonais inconnu Milosz (10. 09. 1980), si inconnu qu’aucun de ses poèmes n’était pas encore traduit à la langue de ceux qui ont décidé de le remettre à lui ! (….). Au jour de la rémise du prix Nobel à Milosz la direction de Solidarnosz a réfusé d’accepter le rôle directeur du Parti Polonais Unifié [Parti Communiste].

(Nikos Kotzias, Les Polonais et Nous, pp. 19 – 20).

[Kotzias croit qu’il est lui-mème ….un poète. Plus tard il a publié son propre recueil des poèmes sous le titre Sentiers (2000) ]

*

Γερμανικά

Kotzias beschimpft Czeslaw Milosz

Er hat es gewagt, einen Intellektuellen von internationalem Renommee und einen Kämpfer für die Demokratie im Format von Adam Michnik zu beschimpfen. Er hat 1982 über den großen Dichter Czeslaw Milosz geschrieben:

“Es kann hier noch angemerkt werden, dass die ersten Streiks [von Solidarnosz] …. von der Verleihung des Nobelpreises für Literatur an den unbekannten polnischen Pflüchtling Milosz (10. 09. 1980) begleitet sind, der so unbekannt ist, dass noch nicht einmal eines seiner Gedichte in die Sprache derjenigen übersetzt ist, die ihm den Preis verliehen haben! (….). Am Tag der Verleihung des Nobelpreises an Milosz, weigert sich die Führung der Solidarnosz in ihrem Statut die Führungsrolle der Einheitlichen Polnischen Arbeiterpartei EPAP [Kommunistische Partei] zu akzeptieren”.

(Nikos Kotzias, Die Polen und wir, S. 19 – 20).

[Kotzias glaubt, daß er …..ein Dichter ist. Später hat er seine eigene Gedichts -sammlung unter dem Titel Pfade herausgegeben (2000) ].

*

Ισπανικά

Nikos Kotzias: difamando a Czesław Milosz:

“Conste asimismo que las primeras huelgas [de Solidarność] acompañó la adjudicación del Premio Nobel de Literatura a Czesław Milosz (10.09.1980), un prófugo polaco tan desconocido que, a la fecha, no tenía siquiera un poema traducido al idioma de quienes decidieron galardonarle! (…) El mismo día de concedido el Nobel a Milosz, la cúpula de Solidarność se negó incluir en los estatutos del sindicato el reconocimiento del papel dirigente del PSUP [Partido Socialista Unificado Polaco].

(N. Kotzias, Polonia y nosotros, Atenas 1982, págs. 19-20).

Nota: En 2000, Kotzias sacó a relucir su cara de poeta (¡!), al editar un volumen de versos titulado Senderos. [Nikos Kotzias: actual Ministro de Asuntos Exteriores de Grecia en el gobierno de Syriza]

*

Καταλανικά

Nikos Kotzias difamant a Czeslaw Milosz:

«Així mateix, conste que les primeres vagues (de Solidarnosc) va acompanyar l’adjudicació del Premi Nobel de Literatura a Czeslaw Milosz (10.09.1980), un pròfug polac tant desconegut que, fins ara, no tenia ni tan sols un poema traduït a l’idioma dels que van decidir guardonar-lo! (…) El mateix dia de la concessió del Nobel a Milosz, la cúpula de Solidarnosc es va negar a incloure als estatuts del sindicat el reconeiximent del paper dirigent de PSUP (Partit Socialiste Unificat Polac)».

(N. Kotzias, Polònia i nosaltres, Atenes 1982, pàgs. 19-20).

NOTA: Al 2000, Kotzias va treure a la llum la seua cara de poeta (¡!) al editar un volum de versos titulat Senderos.[Nikos Kotzias: actual Ministre d'Afers Exteriors de Grècia al govern de Syriza]

*

Πορτογαλικά

Nikos Kotziás ofende Czesław Miłosz

« Há a mencionar que as primeiras greves [do Solidariedade] …, ocorreram em simultâneo com a atribuição do Prémio Nobel de Literatura ao refugiado polaco desconhecido Czesław Miłosz (10.9.1980), a tal ponto desconhecido que nenhum dos seus poemas tinha sido traduzido na língua dos que decidiram atribuir-lhe o prémio (…) No mesmo dia da atribuição do Prémio Nobel, a direcção do Solidariedade recusou incluir nos seus estatutos a referência ao papel dirigente do PUTP [Partido Unificado dos Trabalhadores Polacos = Partido Comunista Polaco] ».

(N. Kotziás, A Polónia e Nós, Atenas 1982, p. 19-20)

NOTA : Em 2000, Kotziás estreou-se também como poeta (!), com a publicação de Caminhos.

*

Ρουμανικά

Nikos Kotzias defăimându-l pe Czesław Milosz:

“A se avea în vedere și faptul că primele greve [organizate de Solidarność] au fost însoțite de acordarea Premiului Nobel pentru Literatură lui Czesław Milosz (10.09.1980), un tránsfug polonez atât de necunoscut încât la acea dată nu avea nici măcar un poem tradus în limba celor ce hotărâseră a-l premia! (…) În aceeași zi în care Milosz a primit Nobelul, conducerea Solidarității a refuzat să înscrie în statutul sindicatului recunounoașterea rolului conducător al PSUP [Partidul Socialist Unit Polonez].

(N. Kotzias, Polonia și noi, Atena 1982, pag. 19-20).

Nota: În anul 2000, Kotzias a scos la iveală și fațeta sa de poet (!), publicând placheta de versuri intitulată Cărări. [Nikos Kotzias: actual Ministru de Externe al Greciei în guvernul Syriza]

 *

Σερβικά

Nikos Kodzijas: Čovek koji vređa Česlava Miloša

«Ovde treba još istaći da prve štrajkove [Solidarnosti]…, prati dodela Nobelove nagrade za književnost Milošu, nepoznatom Poljaku-izbeglici (10. septembra 1980), u tolikoj meri nepoznatom da niti jedna jedina njegova pesma nije prevedena na jezik onih koji su doneli odluku da ga nagrade! (…) Istoga dana kada je Milošu dodeljena Nobelova nagrada, rukovodstvo Solidarnosti odbija da u svoj statut uključi da prihvata rukovodeću ulogu PURP-a [Poljske ujedinjene radničke partije = Komunističke partije Poljske].»

(N. Kodzijas, Poljska i mi, Atina, 1982, str. 19-20)

NAPOMENA: Kodzijas se 2000. godine pojavio i kao pesnik (!), kada je izdao zbirku pod naslovom Staze.

*

Τσέχικα

Nikos Kotzias: Hanobitel Milosze Czeslawa:

„Ještě je třeba poznamenat, že první stávky Solidarity… doprovází udělení Nobelovy ceny za literaturu neznámému polskému emigrantovi Miloszovi (10.9.1980), tak neznámému, že do jazyka těch, kteří se ho rozhodli ocenit, nebyla přeložena jediná jeho báseň! (…) Téhož dne, kdy byla Miloszovi udělena Nobelova cena, vedení Solidarity odmítá zahrnout do svých stanov připuštění vedoucí úlohy strany PEEK (Polské integrované dělnické strany = Polské komunistické strany).“

(N. Kotzias, Polonia kai emeis (Polsko a my), Athény 1982, str. 19-20)

POZNÁMKA: V roce 2000 se Kotzias objevil také jako básník (!), jenž vydal sbírku pod názvem Monopatia (Pěšina).

 *

Εβραϊκά

 

נִיקוֹס קוֹגְ’יִאַס (שר החוץ היווני): מכפיש שמו של צ’סלב מילוש

» עוד נזכיר כאן כי את השביתות הראשונות [של 'סולידריות']…, מלווה הענקת פרס נובל לספרות למהגר הפולני הלא ידוע מילוש (10.9.1980), כל כך לא ידוע, עד כי אפילו שיר אחד שלו לא מתורגם לשפתם של אלה שהחליטו להעניק לו את הפרס! (…). באותו יום, יחד עם הענקת פרס הנובל למילוש מחלקת ההדרכה של “הסולידריות” מסרבת להכיל לתקנון שלה את הסכמתה לתפקיד ההדרכתי של מפלגת הפועלים המאוחדת הפולנית = המפלגה הקומוניסטית הפולנית˝

(ניקוס קוג’יאס, פולניה ואנחנו, אתונה 1982, עמ” 19-20)

הערה: בשנת 2000, ניקוס קוג’יאס הופיע גם כמשורר(!) עם אוסף השירים משעולים.