σύνδεση

Σταύρος Β. Θωμαδάκης

 

Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Έχει μακρά θητεία σε εθνικούς και υπερεθνικούς οργανισμούς, με κυριότερες θέσεις την προεδρία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την περίοδο συγκρότησης του θεσμού 1996-2004, την προεδρία της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής της IOSCO (Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών της Κεφαλαιαγοράς). Από το 2015 έως τον Δεκέμβριο 2021 ήταν ο Πρόεδρος του International Ethics Standards Board for Accountants (Παγκοσμίου Συμβουλίου Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών-Λογιστών) που εδρεύει στην Νέα Υόρκη.