Σταύρος Β. Θωμαδάκης

Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής και Εφαρμοσμένης Οικονομικής. Έχει μακρά θητεία σε εθνικούς και υπερεθνικούς οργανισμούς, με κυριότερες θέσεις την προεδρία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την περίοδο συγκρότησης του θεσμού 1996-2004, την προεδρία της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής της IOSCO (Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών της Κεφαλαιαγοράς). Μέχρι πρόσφατα ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και μέλος της Ανώτερης Συμβουλευτικής Επιτροπής της ESMA (Ευρωπαϊκής Αρχής Εποπτείας των Αγορών Κεφαλαίου). Από το 2015 είναι πρόεδρος του International Ethics Standards Board for Accountants (Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών-Λογιστών) που εδρεύει στην Νέα Υόρκη.